STICHTING WAARDEVERMINDERING door AARDBEVINGEN GRONINGEN

 1. Wat houdt Stichting WAG precies in en wie vormt het bestuur?
 2. Ik beschik niet over e-mail. Kan ik me dan wel aanmelden voor Stichting WAG?
 3. Ik heb een rechtsbijstandverzekering, maar wil me wel aanmelden bij Stichting WAG. Kan ik dit via mijn rechtsbijstandverzekering laten verlopen?
 4. Welk gebied wordt aangemerkt als het getroffen gebied?
 5. In welk gebied moet ik wonen om deel te nemen aan Stichting WAG?
 6. Ik heb geen schade aan de woning door de bevingen (zoals scheuren, verzakkingen etc), maar wil wel meedoen. Kan dat?
 7. Ik ben eigenaar van een onroerende zaak, die geen woning is, maar die wel is gelegen in het getroffen gebied. Kan ik mij dan ook als deelnemer aanmelden voor Stichting WAG?
 8. Moet ik eerst betalen om deelnemer van Stichting WAG te worden?
 9. Met wie sluit De Haan Advocaten & Notarissen een overeenkomst van opdracht/van dienstverlening? Wie betaalt De Haan Advocaten & Notarissen?
 10. Ik heb recht op een toevoeging via de overheid. Kan ik mij op grond daarvan aanmelden bij Stichting WAG?
 11. Kan ik mij ook later aanmelden, bijvoorbeeld tijdens de procedure of nadat er een vonnis en arrest zijn gewezen?
 12. Hoe kan ik contact onderhouden met de advocaat van Stichting WAG en kan ik mijn vragen en opmerkingen rechtstreeks kwijt bij de behandelend advocaat?
 13. Worden er ook informatiebijeenkomsten gehouden door Stichting WAG?
 14. Hoe vindt de gerechtelijke procedure plaats en wat wordt er gevorderd?
 15. Wat is de kans van slagen in de procedure?
 16. Hoe wordt de hoogte van de schadevordering vastgesteld?
 17. Heb ik de mogelijkheid om zelf een deskundige te benaderen die de schade zal vaststellen?
 18. Hoelang duurt het voordat ik mijn schade vergoed krijg?
 19. Hoe hoog is de schadevergoeding die ik kan krijgen?
 20. Worden de gerechtelijke procedures namens Stichting WAG gevoerd of namens ieder individu?
 21. Ik sta op het punt mijn huis te verkopen. Stel dat ik de woning voor een redelijke prijs op korte termijn kan verkopen, maar ik heb mij al wel aangemeld als lid. Kan ik dan de eventuele waardevermindering nog wel vergoed krijgen?
 22. Wat zijn griffierechten, proceskosten en deskundigenkosten?
 23. Waarom moet ik een procesvolmacht tekenen en hoe gaat dat?
 24. Kan ik de overeenkomst met Stichting WAG en de opdracht aan De Haan Advocaten & Notarissen weer beëindigen?
 25. Heeft de zaak bij de tuchtrechter tegen De Haan Advocaten & Notarissen invloed op deelname aan Stichting WAG?

 

1.    Wat houdt Stichting WAG precies in en wie vormt het bestuur?

Stichting WAG behartigt de belangen van eigenaren van onroerend goed (woningen, boerderijen en bedrijfspanden) uit het getroffen gebied van de aardbevingen in Groningen bij het verhalen van hun schade op de NAM. Die schade bestaat uit waardevermindering van de onroerende zaak. Voor de inhoud van de statuten van Stichting WAG wordt verwezen naar de website. Het aansluiten bij Stichting WAG heeft veel voordelen. Zo heeft de deelnemer een groot voordeel van betrekkelijk lage kosten van rechtsbijstand en lage deskundigenkosten doordat er meerdere deelnemers zijn. Men heeft ook het voordeel van een efficiënte rechtsgang en probleemaanpak, de kennis wordt gedeeld en men kan een collectieve "vuist" maken. Daarnaast komt  Stichting WAG ook voor haar deelnemers op in het publieke debat en in de media.  Het bestuur wordt gevormd door de heer Lolke Weegenaar, mevrouw Francis van der Kamp en de heer Anne Maris.


2.    Ik beschik niet over e-mail. Kan ik me dan wel aanmelden voor Stichting WAG?

Dat kan door uw naam, adresgegevens en telefoonnummer toe te sturen naar Antwoordnummer 640 9700 WB  Groningen waarin u verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden. Betaling kan dan plaatsvinden door rechtstreekse overboeking op het Rabobank-rekeningnummer, NL09RABO0180547739, t.n.v. Stichting WAG onder vermelding van uw naam en adres.

3.    Ik heb een rechtsbijstandverzekering, maar wil me wel aanmelden bij Stichting WAG. Kan ik dit via mijn rechtsbijstandverzekering laten verlopen?

Dat is mogelijk. U dient daartoe contact op te nemen met uw rechtsbijstandverzekering. Die zal beoordelen of dit geval is gedekt door uw verzekering.  In geval van akkoord zal uw verzekeraar het vergoeden.


4.    Welk gebied wordt aangemerkt als het getroffen gebied?

Dat is door de rechter vastgesteld: het gebied waar aardbevingen plaatsvinden. De zwaarste beving tot nu toe had een kracht van 3.6 op de schaal van Richter. De NAM en de Minister van Economische Zaken houden rekening met zwaardere bevingen. Het is heel goed mogelijk dat bij bevingen met een dergelijke kracht het getroffen gebied groter wordt dan het nu wordt aangemerkt. Met andere woorden, iemand die nu nog niet in de gevarenzone woont, zal bij een beving met de kracht van bijvoorbeeld 5.2 wel ineens in het getroffen gebied kunnen wonen. Ook deze personen kunnen zich nu al aanmelden bij Stichting WAG.


5.    In welk gebied moet ik wonen om deel te nemen aan Stichting WAG?

Het gaat om onroerende zaken gelegen in het gebied waar aardbevingen plaatsvinden. Daarbij valt een kerngebied aan te wijzen rondom de gemeente Loppersum. Maar het gaat om een veel groter gebied. Houdt er rekening mee dat naarmate u verder bij de kern vandaan woont, het goed mogelijk is dat de waardevermindering afneemt of in het geheel niet aan de orde is. Houdt er ook rekening mee dat er in de toekomst zwaardere bevingen kunnen komen of zich in een groter gebied kunnen voordoen, waardoor u dan wel in het getroffen gebied woont. U kunt zich nog steeds aanmelden, zie vraag 20 en 21.

6.    Ik heb geen schade aan de woning door de bevingen (zoals scheuren, verzakkingen etc), maar wil wel meedoen voor schade door waardevermindering. Kan dat?

Dat kan. Voor de vraag of er waardevermindering is opgetreden zal met name worden gekeken in welk gebied uw woning is gelegen. Naarmate de woning dichter bij de kern/het epicentrum van het getroffen gebied is gelegen, zal het bewijs van de waardevermindering eerder zijn gegeven dan wanneer deze verder van de kern/het epicentrum is gelegen. Ofwel: hoe verder bij de kern/het epicentrum vandaan, hoe minder snel er waardevermindering kan worden aangenomen. Schade aan de onroerende zaak is geen vereiste voor waardedaling.

7.    Ik ben eigenaar van een onroerende zaak, die geen woning is, maar die wel is gelegen in het getroffen gebied. Kan ik mij dan ook als deelnemer aanmelden voor Stichting WAG?

Ja, Stichting WAG is bedoeld voor eigenaren van onroerende zaken die zijn gelegen in het getroffen gebied. Dat kunnen ook boerderijen, loodsen, kantoorgebouwen of bedrijfspanden zijn.

Let op: voor iedere onroerende zaak die u in eigendom heeft en waarvan u de waardevermindering wilt claimen, dient u bij aanmelding een eenmalige bijdrage van € 100,- te betalen.

8.    Moet ik eerst betalen om deelnemer van Stichting WAG te worden?

Voor de procedure van aanmelding wordt verwezen naar de pagina aanmelden van deze website. Onderdeel van de aanmelding is dat iedere deelnemer een eenmalige bijdrage van € 100,- betaalt aan Stichting WAG.

9.    Met wie sluit De Haan Advocaten & Notarissen een overeenkomst van opdracht/van dienstverlening? Wie betaalt De Haan Advocaten & Notarissen?

De Haan Advocaten & Notarissen treedt op voor Stichting WAG en voor de individuele deelnemer. De afspraken met de individuele deelnemer worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging van De Haan Advocaten & Notarissen. Stichting WAG betaalt de kosten van De Haan Advocaten & Notarissen. Daarnaast ontvangt De Haan Advocaten & Notarissen een succesfee van de deelnemers, indien de NAM daadwerkelijk schadevergoeding aan de deelnemers uitbetaalt. De hoogte van de succesfee varieert van 5% tot 10% van het schadebedrag, afhankelijk van het tijdstip waarop de deelnemer is ingestapt.


10.    Ik heb recht op een toevoeging via de overheid. Kan ik mij op grond daarvan aanmelden bij Stichting WAG?

Door deelname aan Stichting WAG doet u afstand van het recht op toevoeging. Voor informatie over het recht op toevoeging kunt u de website www.rechtsbijstand.nl raadplegen.

11.    Kan ik mij ook later aanmelden, bijvoorbeeld tijdens de procedure of nadat er een vonnis en arrest zijn gewezen?

Dat is mogelijk, maar u betaalt dan wel een hogere succesfee aan De Haan Advocaten & Notarissen wanneer de NAM de schade daadwerkelijk moet vergoeden. Daarvoor geldt de volgende staffel:

a)   Aanmelden vóór 28 januari 2014, de datum waarop de NAM is gedagvaard in de procedure: De Haan Advocaten & Notarissen heeft recht op 5% van de toegekende schade als succesfee;
b)   Aanmelden tussen 28 januari 2014 en 2 september 2015, op welke laatste datum Rechtbank Noord-Nederland vonnis heeft gewezen in de procedure tegen de NAM: De Haan Advocaten & Notarissen heeft recht op 7,5% van de toegekende schade als succesfee;
c)   Aanmelden vanaf 2 september 2015: De Haan Advocaten & Notarissen heeft recht op 10% van de toegekende schade als succesfee.


12.    Hoe kan ik contact onderhouden met de advocaat en kan ik mijn vragen en opmerkingen rechtstreeks kwijt bij de behandelend advocaat?

Alle rechtsbijstand zal zo veel als mogelijk in overleg met het bestuur van Stichting WAG worden verleend. Met het bestuur vindt periodiek overleg plaats over de behandeling van de zaak. Wanneer de individuele deelnemer vragen en/of opmerkingen heeft, kan hij/zij zich wenden tot het bestuur van Stichting WAG. Wanneer in de tweede procedure per individueel geval de schadevergoeding zal worden gevorderd, zal het overleg zowel met Stichting WAG als met de individuele deelnemer plaatsvinden.


13.    Worden er ook informatiebijeenkomsten gehouden door Stichting WAG?

Er zullen periodiek informatiebijeenkomsten worden gehouden waar naast het bestuur van de Stichting WAG ook meerdere advocaten aanwezig zijn om de verschillende vragen te beantwoorden. Daarvan zult u door het bestuur van Stichting WAG en via de website op de hoogte worden gehouden. Bovendien houdt Stichting WAG de deelnemers via (e-mail) nieuwsbrieven op de hoogte. De nieuwsbrieven zijn ook op de site van Stichting WAG beschikbaar.


14.    Hoe vindt de gerechtelijke procedure plaats en wat wordt er gevorderd?

Er wordt geprocedeerd in twee fasen:

1.    In een gerechtelijke procedure zal eerst namens Stichting WAG en haar deelnemers een (zoals dat heet) verklaring voor recht worden gevorderd dat de NAM aansprakelijk is voor de geleden schade, bestaande uit de waardevermindering.

2.    Wanneer deze vordering zal worden toegewezen, zal vervolgens in een tweede procedure een vergoeding van de volledige schade per individueel geval worden gevorderd. Die schade is nu nog niet te begroten en zal door deskundigen moeten worden vastgesteld. Ook de kosten van de deskundigen worden meegenomen als schade.

De vraag hoe hoog de geleden schade is, komt dus pas in de tweede procedure aan de orde.

15.    Wat is de kans van slagen in de procedure?

Stichting WAG kan geen garantie geven op een kans van slagen. Wel acht de advocaat van Stichting WAG de kans van slagen groot, onder andere omdat in vergelijkbare gevallen deze aansprakelijkheid ook is aangenomen en omdat de NAM de fysieke schade aan de woningen ook daadwerkelijk heeft vergoed en daarmee in feite aansprakelijkheid erkent. De Rechtbank Noord-Nederland heeft in ieder geval in haar vonnis van 2 september 2015 de vorderingen van de Stichting WAG toegewezen. Ook het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in zijn arrest van 23 januari 2018 geoordeeld dat de NAM de waardevermindering moet vergoeden, ongeacht of er sprake is van verkoop van het onroerend goed.


16.    Hoe wordt de hoogte van de schadevordering vastgesteld?

Daar zullen taxateurs en deskundigen uit verschillende vakgebieden bij worden betrokken.


17.    Heb ik de mogelijkheid om zelf een deskundige te benaderen die de schade zal vaststellen?

Nee, dat zal allemaal via Stichting WAG worden gedaan. Wanneer u een voorkeur heeft voor een bepaalde deskundige, dan kunt u dat uiteraard kenbaar maken bij het bestuur van Stichting WAG.


18.    Hoe lang duurt het voordat ik mijn schade vergoed krijg?

Dat zal nog enige tijd kunnen duren en hangt ook af van de opstelling van de NAM. Wanneer de NAM de aansprakelijkheid erkent en afziet van cassatie, zal met de NAM in onderhandeling worden getreden over een vergoeding. In dat geval zal het snel kunnen gaan. Wanneer de NAM de aansprakelijkheid niet erkent en in cassatie gaat, kan het langer duren.

19.    Hoe hoog is de schadevergoeding die ik kan krijgen?

Hierover kan nu nog geen uitspraak worden gedaan. Deze vraag is aan de orde wanneer de uitspraak van het gerechtshof onherroepelijk is en de NAM niet in cassatie gaat. Hoe groot de waardevermindering in individuele gevallen is, zal vervolgens door taxateurs en deskundigen moeten worden vastgesteld.


20.    Worden de gerechtelijke procedures namens Stichting WAG gevoerd of namens ieder individu?

De eerste procedure is gevoerd namens Stichting WAG en de deelnemers. Er is één zaak aanhangig gemaakt voor alle gevallen tezamen met als hoofdvraag: Is de NAM aansprakelijk voor de waardevermindering? Deze vraag is door de rechter bevestigend beantwoord. De volgende stap is om namens individuele deelnemers afzonderlijk zaken aanhangig te maken ter verkrijging van individueel geleden schade, bestaande uit de waardevermindering.

21.    Ik sta op het punt mijn huis te verkopen. Stel dat ik de woning voor een redelijke prijs op korte termijn kan verkopen, maar ik heb mij al wel aangemeld als deelnemer. Kan ik dan de eventuele waardevermindering nog wel vergoed krijgen?

Als aangetoond kan worden dat de opbrengst lager is dan u anders zou hebben ontvangen, wat door onafhankelijke taxateurs moet worden vastgesteld, dan kunt u zich aansluiten bij Stichting WAG.
Ook kunt u de claim die u meent te hebben op de NAM overdragen aan de koper die zich vervolgens kan aanmelden bij Stichting WAG. In dat geval zal Stichting WAG aan De Haan Advocaten & Notarissen vragen om u daarover te adviseren. Voorts heeft de NAM een Waarderegeling in het leven geroepen voor het geval u de woning heeft kunnen verkopen. Die regeling is wel voor een groot deel gestuurd door de NAM en u dient dan voor finale kwijting bij de NAM te tekenen.


22.    Wat zijn griffierechten, proceskosten en deskundigenkosten?

Griffierechten zijn -kort gezegd- de kosten om een procedure bij de rechter aanhangig te maken. De hoogte van griffierechten is afhankelijk van de hoogte van het gevorderde bedrag. U kunt de hoogte van de griffierechten ook zelf via internet controleren. De griffierechten voor de eerste procedure zijn door Stichting WAG betaald. De griffierechten van de tweede procedure moeten door u zelf worden betaald, omdat in dat geval voor u individueel zal worden geprocedeerd. In geval van winst, worden de griffierechten terugbetaald door de verliezende partij.

Proceskosten zijn de kosten om te procederen. De hoogte wordt bepaald aan de hand van het aantal en soort proceshandelingen dat is verricht in een procedure. Meestal gaat het om een bedrag variërend tussen de € 1000,- en € 2.500,-. De verliezende partij is gehouden deze kosten te vergoeden.

Deskundigenkosten zijn kosten die moeten worden gemaakt om bijvoorbeeld een taxatie te laten verrichten of en deskundigenonderzoek. Deze kosten zijn in de eerste procedure betaald door Stichting WAG. In de tweede procedure, wanneer per individu wordt geprocedeerd over de hoogte van de schade per woning, zullen deze kosten voor het individuele geval moeten worden voorgeschoten. Deze kosten zijn schade in de zin van de wet en worden in de vordering meegenomen. Bij winst van de procedure zullen die worden vergoed, mits aangetoond en redelijk.

23.    Waarom moet ik een procesvolmacht tekenen en hoe gaat dat?

In de deelnemersovereenkomst, die de deelnemer met Stichting WAG aangaat, verleent de deelnemer een volmacht aan Stichting WAG. Deze volmacht is noodzakelijk om Stichting WAG in staat te stellen namens u een vordering in te stellen. Dat gebeurt met een procesvolmacht in de vorm van een cessie ter incasso. Daarmee wordt voorkomen dat de vordering niet-ontvankelijk wordt verklaard indien de rechter vindt dat Stichting WAG niet voor alle deelnemers kan optreden.
 

24.    Kan ik de overeenkomst met Stichting WAG en de opdracht aan De Haan Advocaten & Notarissen weer beëindigen?

De overeenkomst met Stichting WAG kan altijd, met onmiddellijke ingang, worden beëindigd. U heeft dan geen recht op teruggaaf van de eenmalige bijdrage van € 100,-.

De opdracht aan De Haan Advocaten & Notarissen kan ook altijd, met onmiddellijke ingang, worden beëindigd. U blijft de succesfee alleen dan verschuldigd indien er op het moment van beëindiging van de opdracht een redelijk vooruitzicht is dat u daadwerkelijk voor vergoeding van schade als gevolg van waardevermindering in aanmerking komt.

Een opzegging kan schriftelijk door het verzenden van een brief aan Stichting WAG, Antwoordnummer 640, 9700 WB Groningen (postzegel niet nodig), of per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

25.    Heeft de zaak bij de tuchtrechter tegen De Haan Advocaten & Notarissen invloed op deelname aan Stichting WAG?

De deken van de Orde van Advocaten in Noord-Nederland heeft een klacht ingediend tegen De Haan Advocaten & Notarissen omdat er volgens de deken sprake is van verboden prijsafspraken. De Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden heeft de klacht op 8 januari 2018 gegrond verklaard. De Haan Advocaten & Notarissen is het niet met deze uitspraak eens en heeft beroep ingesteld bij het Hof van Discipline. Wanneer het Hof van Discipline onverhoopt de deken gelijk geeft, dan zal De Haan Advocaten & Notarissen de voorwaarden in de opdrachtbevestiging met de deelnemers in overeenstemming brengen met de uitspraak van het Hof van Discipline. De deelnemers zullen hier geen nadeel van ondervinden.


Heeft u verder nog vragen?

U kunt uw vragen mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U zult dan op werkdagen binnen 24 uur per e-mail antwoord krijgen op uw vragen.