Voor aanmelding verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de navolgende voorwaarden:

A:

1.De deelnemer heeft kennis genomen van en verklaart zich akkoord met de voorwaarden, die zijn vermeld in de opdrachtbevestiging met  De Haan Advocaten & Notarissen.

2.De deelnemer heeft kennis genomen van en verklaart zich akkoord met de voorwaarden, die zijn vermeld in de deelnemersovereenkomst tussen de deelnemer en Stichting WAG.

3. De deelnemer heeft kennisgenomen van de statuten van Stichting WAG.

4. De Haan Advocaten & Notarissen vertegenwoordigt zowel Stichting WAG, als de individuele deelnemer in en buiten rechte bij de vordering tot betaling van schadevergoeding, bestaande uit de waardevermindering aan zijn/haar onroerende zaken, ingesteld tegen de NAM.

5. De Haan Advocaten & Notarissen zal haar werkzaamheden verrichten namens Stichting WAG en de individuele deelnemers.

6. Per onroerende zaak, die eigendom is van de deelnemer en waarvoor hij schadevergoeding wenst voor de waardevermindering, betaalt de deelnemer een eenmalige bijdrage van € 100,- direct bij aanmelding via de website.

7. Wanneer achteraf blijkt dat de deelnemer niet woonachtig is in het getroffen gebied of de aansprakelijkheid van de NAM jegens de deelnemer wordt afgewezen, is Stichting WAG niet gehouden de eenmalige bijdrage van € 100,- terug te betalen.

8. Wanneer de deelnemer zijn participatie tussentijds wil beëindigen, is Stichting WAG niet gehouden de eenmalige bijdrage van € 100,- terug te betalen.

9. De deelnemer verklaart kennis te hebben kunnen nemen van een mogelijk recht op een toevoeging door raadpleging van de website www.rechtsbijstand.nl en doet middels aanmelding bij Stichting WAG afstand van het recht op toevoeging.

10. De deelnemer stemt ermee in dat Stichting WAG het secretariaat en de administratie van Stichting WAG kan laten uitvoeren door De Haan Advocaten & Notarissen.

11. De deelnemer stemt er mee in dat de kosten voor de administratie, secretariële ondersteuning, het stichtingsbestuur, reclame en acquisitie ten laste van Stichting WAG komen.

12. Bij toewijzing van een schadevergoeding aan de individuele deelnemer heeft De Haan Advocaten & Notarissen recht op een percentage van het schadebedrag als succesfee. Dit geldt ook bij een schikking. De Haan Advocaten & Notarissen hanteert een staffel voor de vergoeding, die afhankelijk is van het tijdstip van aanmelden, namelijk:

a) Aanmelden vóór 28 januari 2014, de datum waarop de NAM is gedagvaard in de procedure: De Haan Advocaten & Notarissen heeft recht op 5% van de toegekende schade als succesfee;
b) Aanmelden tussen 28 januari 2014 en 2 september 2015, op welke laatste datum Rechtbank Noord-Nederland vonnis heeft gewezen in de procedure tegen de NAM: De Haan Advocaten & Notarissen heeft recht op 7,5% van de toegekende schade als succesfee;
c) Aanmelden vanaf 2 september 2015: De Haan Advocaten & Notarissen heeft recht op 10% van de toegekende schade als succesfee.

B:

1. Aan de deelnemer zal een deelnemersovereenkomst met Stichting WAG, met daarin een procesvolmacht, worden toegestuurd. De deelnemer zegt toe deze overeenkomst met volmacht te tekenen en te retourneren. De deelnemer is er zich van bewust dat Stichting WAG zonder getekende volmacht de procedures niet namens die deelnemer kan voeren en dat een gerechtelijke uitspraak of een schikking dan niet voor hem zal gelden.

C:

Klik hier voor de Statuten van Stichting WAG

D:

Klik hier voor de Deelnemersovereenkomst met Stichting WAG

E:

Klik hier voor de Opdracht bevestiging van De Haan Advocaten & Notarissen

F:

Klik hier voor de  Algemene Voorwaarden van De Haan Advocaten & Notarissen