Profiel van bestuursleden Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen


Januari 2022

De stichting WAG wenst haar bestuur uit te breiden met enkele leden, om hieruit in de toekomst ervaren bestuursleden te kunnen aanstellen als opvolgers van het huidige bestuur die is samengesteld uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.  In de tussenliggende periode kunnen de additionele bestuursleden kennis opdoen van de complexe omgeving van de schadestaatprocedure in het spanningsveld van belanghebbenden, instanties als het IMG, de advocaten en het secretariaat van de stichting. 

In de loop van 2022 wordt een vonnis verwacht van StWAG tegen NAM door de rechtbank Noord Nederland. Hierna is een hoger beroep niet onmogelijk en komt er in ieder geval nog een wellicht langlopende periode van financieel administratieve procedures met onvermijdelijk een klachtenprocedure van deelnemers. Ook dient er nog een aparte claim ingediend te worden voor een kleine groep eigenaren van bedrijfsonroerend goed en agrariërs. Ook deze claim zal een aanzienlijke doorlooptijd hebben. 

Voor de verantwoordelijkheden, taken en de wijze van besluitvorming wordt verwezen naar de website van de stichting www.stwag.gr , waar ook de statuten van de stichting zijn weergegeven. 

Op deze site treft u ook de tekst aan van de code van de Claimcommissie Massaclaims voor claimstichtingen en claimverenigingen. Deze code wordt onderschreven door Stichting WAG. 

Eén van de vereisten in de code is, dat de bestuursleden ter zake deskundig zijn en dat in het bestuur minimaal één juridische deskundige is aangesteld en één financieel deskundige. 

De aanstelling van nieuwe bestuursleden en de onderlinge functieverdeling is een taak van de Raad van Toezicht op voordracht van het huidige bestuur.  

Minimale functie-eisen: 

  • Goede bekendheid met het aardbevingsdossier
  • Ervaring in bestuursfuncties van zakelijk of maatschappelijk belang
  • Goede communicatieve eigenschappen
  • Teamspeler in een collegiaal bestuur
  • De bereidheid om de benodigde tijd aan de functie te besteden, waarbij de tijdsbesteding per maand sterk kan wisselen naar gelang van verwachtte en onverwachte situaties.


Beloning:

De beloning houdt het midden tussen een beloning als vrijwilliger en als professional.