NAM ZIET AF VAN CASSATIE: LAATSTE FASE SCHADEAFWIKKELING

Definitieve stop inschrijving bij Stichting WAG

Op 23 januari 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in de procedure over waardevermindering van onroerend goed door aardbevingen. De NAM werd opnieuw aansprakelijk gehouden voor waardevermindering van woningen in het bevingsgebied. De laatste juridische verweermogelijkheid van de NAM was het instellen van cassatie tegen het arrest, waarvan De NAM heeft afgezien. De NAM is dus onherroepelijk aansprakelijk voor de waardedaling en is verplicht tot het vergoeden van de schade.

Voor deelnemers aan Stichting WAG is de laatste fase van de schadeafwikkeling nu bereikt: de uitvoering van de compensatie van de waardevermindering. Stichting WAG voert hierover al een aantal maanden gesprekken met de NAM. Inmiddels is een deelovereenkomst tot stand gekomen. Als gevolg hiervan is de inschrijving van nieuwe deelnemers bij Stichting WAG definitief gesloten. Het is niet meer mogelijk u als deelnemer aan te melden.

Bent u geen deelnemer, maar wilt u wel op de hoogte blijven van de voortgang van het proces? Wij houden u graag op de hoogte.

Hou me op de hoogte 


NAM ZIET AF VAN CASSATIE: LAATSTE FASE SCHADEAFWIKKELING

De termijn waarbinnen de NAM cassatie in kon stellen tegen het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, in de procedure over waardevermindering van onroerend goed door aardbevingen, is verstreken. Met het afzien van cassatie wordt voor de bijna 5.000 huizenbezitters, verenigd in Stichting WAG, een belangrijke stap gezet naar de eindfase van dit omvangrijke proces.

Cassatie was de laatste juridische verweermogelijkheid van de NAM, die op 23 januari jl. opnieuw aansprakelijk werd gehouden voor de waardevermindering van woningen in het bevingsgebied. De NAM is verplicht tot het vergoeden van schade. Niet pas bij verkoop van de woning, maar al op voorhand en onafhankelijk van het feit of de woning of het pand fysieke schade heeft ondervonden.

Het instellen van cassatie zou niet hebben geleid tot een nieuwe inhoudelijke behandeling van de feiten, de Hoge Raad zou enkel controleren of het proces juist is gevolgd. “Het afzien van cassatie is de enige juiste beslissing: het zou tot grote maatschappelijke verontwaardiging hebben geleid”, aldus WAG voorzitter Lolke Weegenaar. “We kunnen nu eindelijk zorgen voor gerechtigheid voor onze deelnemers”.

Stichting WAG gaf na het arrest op 23 januari jl. al aan zo snel mogelijk met de NAM om tafel te willen om compensatie te berekenen. Weegenaar: “Wij hebben in de drie maanden waarin de NAM in cassatie kon gaan natuurlijk niet stilgezeten. De methodiek waarmee de individuele schades kunnen worden berekend is inmiddels in een vergevorderd stadium, met deze methodiek kunnen we de NAM op korte termijn in rechte aanspreken voor de individuele waardevermindering van onze deelnemers.” Gelijktijdig voert het bestuur van de stichting sinds eind februari regelmatig overleg met de NAM

Stichting WAG opnieuw in gelijk gesteld: “Nu moet NAM over de brug komen”.

Dinsdag 23 januari 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in onze procedure over schade van woningeigenaren als gevolg van waardevermindering door aardbevingen. Het gerechtshof heeft Stichting WAG opnieuw in het gelijk gesteld. Dit betekent dat alle eigenaren van onroerend goed in het aardbevingsgebied via Stichting WAG hun claims kunnen indienen bij de NAM én dat de NAM moet gaan betalen.

“Het is een duidelijk arrest”, stelt advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten & Notarissen, die de procedure namens de stichting leidde. “We hebben lang en intensief geprocedeerd en we zijn blij dat het voor de 4000 aangesloten huishoudens in het aardbevingsgebied nu duidelijk is dat de NAM aansprakelijk is voor de waardevermindering van hun huizen, zonder dat het huis eerst moet worden verkocht.”

Voorzitter Lolke Weegenaar  stelt: “We zijn blij met de uitspraak. Nu moet de NAM ook doorpakken. We willen zo snel als mogelijk met onze advocaten en de NAM om tafel om de compensatie te bespreken. Vier jaar na de dagvaarding wordt dat ook wel eens tijd. Ik roep alle huiseigenaren op om samen met ons de strijd verder te gaan. Samen staan we sterker!”

Uitspraak van het gerechtshof

WAARDEVERMINDERING = SCHADE

Al enkele jaren vinden er in de provincie Groningen aardbevingen plaats als gevolg van de gaswinning door de NAM. Gebleken is dat na 2010 het aantal bevingen in frequentie en kracht is toegenomen, tot zelfs 3.6 op de Schaal van Richter en op 8 januari 2018 de beving met kracht 3.4 bij Zeerijp. Het gevolg van de bevingen is geweest dat veel huiseigenaren uit het getroffen gebied schade hebben geleden aan hun woning bestaande uit bijvoorbeeld scheuren, verzakkingen etc.

Een andere forse schadepost is de waardevermindering van onroerend goed. Het getroffen gebied is door de aardbevingen minder aantrekkelijk geworden voor buitenstaanders om zich te gaan vestigen of om woningen te kopen, hetgeen direct gevolgen heeft voor de waarde van het onroerend goed. Dat is dus schade. Ook zijn onroerende zaken minder waard geworden door de (onherstelbare) schade die is ontstaan.


CLAIM OP DE NAM

Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (Stichting WAG) is op 24 april 2013 opgericht om alle eigenaren van onroerende zaken in het getroffen gebied bij te kunnen staan bij het verhalen van de waardevermindering op de NAM. Sinds de oprichting treedt De Haan Advocaten & Notarissen op als advocaat van Stichting WAG.

De procedure die wordt gevoerd bestaat -kort gezegd- uit twee fasen, namelijk:

  1. Stichting WAG vordert een (zogenaamde) verklaring voor recht dat de NAM aansprakelijk is voor de geleden schade, bestaande uit de waardevermindering; 
  2. vervolgens zal namens de deelnemers worden gevraagd de individuele schade vast te stellen.


De NAM is op 24 januari 2014 gedagvaard bij de rechtbank. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 2 september 2015 een einduitspraak gedaan in deze zaak en - kortgezegd - geoordeeld dat de NAM aansprakelijk is voor de waardevermindering van onroerende zaken die zijn gelegen in een gebied waar aardbevingen door gaswinning voorkomen. Iedere procespartij heeft in een gerechtelijke procedure het recht om hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak van de rechter. De NAM heeft hoger beroep ingesteld, dat op 8 en 9 november 2017 diende in Leeuwarden. Op dinsdag 23 januari 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen. Ook het hof komt tot de conclusie dat de NAM aansprakelijk is voor de waardedaling van onroerend goed door aardbevingen. Het hof is van oordeel dat de waardevermindering moet worden vergoed ongeacht of er sprake is van verkoop van het onroerend goed. Stichting WAG en de NAM praten over een compensatieregeling.

Afhankelijk van de opstelling van de NAM kan het korter of langer duren voordat daadwerkelijk is vastgesteld dat er schade is geleden die moet worden vergoed. In het uiterste geval zal de NAM via een gerechtelijke procedure gedwongen wordende tot betaling van de compensaties voor de deelnemers.


DE HAAN ADVOCATEN & NOTARISSEN

Stichting WAG heeft De Haan Advocaten & Notarissen ingeschakeld om haar belangen en die van haar deelnemers te behartigen. De procedures tot verhaal van de waardevermindering van de onroerende zaken in het getroffen gebied van de aardbevingen worden door een team van advocaten behandeld. Alle teamleden zijn specialist op het gebied van vastgoed, energierecht en aansprakelijkheidsrecht. Het team wordt geleid door advocaat mr. P.W. Huitema.

De Haan Advocaten & Notarissen is een kantoor met een sterke ambitie. Dat heeft in ruim 30 jaar geleid tot een kantoor met 80 juristen en totaal 160 medewerkers. Inmiddels hoort het kantoor bij de 25 grootste juridische dienstverleners van Nederland. De 70 advocaten en 10 (kandidaat)notarissen opereren vanuit zes vestigingen in het land; Groningen, Zwolle, Schiphol, Leeuwarden, Assen en Almere. Deze omvang maakt dat De Haan Advocaten & Notarissen op alle rechtsgebieden know-how in huis heeft en in elke regio de ins & outs kent van de (zakelijke) markt.


AANMELDEN

Het bestuur van de Stichting WAG heeft besloten om de deelname voorlopig te sluiten.

Voor 1 juni wordt definitief besloten of de deelname gesloten blijft dan wel opnieuw wordt geopend. Het is nu dus niet mogelijk om deelnemer aan Stichting WAG te worden. Als u dat wenst kunnen we u op de hoogte houden wanneer deelname weer mogelijk is.

Hou me op de hoogte 

De voorwaarden voor aanmelden treft u op deze website aan op de pagina voorwaarden. Daar vindt u onder andere de overeenkomst, die de deelnemer aangaat met Stichting WAG en de opdrachtbevestiging met De Haan Advocaten & Notarissen. De belangrijkste financiële voorwaarden:

  1. de deelnemer betaalt een eenmalige bijdrage aan Stichting WAG;
  2. indien de NAM daadwerkelijk schade vergoedt, betaalt de deelnemer 10% van de schadevergoeding als succesfee aan De Haan Advocaten & Notarissen.

Via de knop ‘aanmelden’ laat u zich registreren als deelnemer van de Stichting WAG en sluit u een overeenkomst met De Haan Advocaten & Notarissen. Wanneer u niet over internet beschikt, kunt u zich ook aanmelden door uw adresgegevens en telefoonnummer toe te sturen naar Antwoordnummer 640, 9700 WB Groningen. Pas wanneer u heeft betaald bent u definitief aangemeld. Na de aanmelding ontvangt u van De Haan Advocaten & Notarissen een opdrachtbevestiging en wordt u te zijner tijd door het bestuur van Stichting WAG uitgenodigd voor een informatieavond.


VRAGEN?

Onder de knop ‘Veelgestelde vragen’ vindt u een antwoord op de mogelijke vragen die u misschien heeft met betrekking tot Stichting WAG en de schadeclaim. Indien u daarnaast nog vragen heeft, verzoeken wij u om die per e-mail te sturen naar het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..