NIEUWSBERICHTEN GESORTEERD PER JAAR

vrijdag 20 maart 2015

Per 1 februari 2015 is het Steunpunt Bevingschade opgericht. Het Steunpunt ondersteunt en ontzorgt gedupeerden die aardbevingschade hebben geleden en die hun schade op de NAM  willen verhalen. Gedupeerden ondervinden namelijk vaak veel weerstand van de NAM en het Centrum Veilig Wonen bij het vergoed willen krijgen van hun schade, terwijl zij er ook tegenaan lopen  dat er bij de schadeafhandeling tal van deskundigen zijn betrokken. Hierdoor is het voor gedupeerden vaak onduidelijk wanneer en op wie zij een beroep kunnen doen.

Binnen het Steunpunt hebben contra-experts, taxateurs, aannemers en advocaten hun expertise, kennis en ervaring gebundeld. Dit heeft als voordeel dat er één loket is waar men met alle vragen over de schadeafhandeling terecht kan. Het Steunpunt beschikt over de vereiste kennis, kunde en ervaring om gedupeerden adequaat en met succes gedurende het gehele schadeafhandelingstraject bij te kunnen staan en is volstrekt onafhankelijk van de NAM en het Centrum Veilig Wonen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het Steunpunt in een grote behoefte voorziet. Sinds de oprichting van het Steunpunt hebben zich ruim 150 gedupeerden aangemeld bij het Steunpunt. Uit de vragen die aan het Steunpunt worden gesteld, blijkt dat veel gedupeerden volledig vastlopen in het schadeafhandelingstraject en zonder deskundige bijstand niet in staat zijn om hun schade vergoed te krijgen. De meeste aanvragen hebben tot op heden betrekking op het aanvragen van een onafhankelijke contra-expertise, teneinde een tegenwicht te kunnen bieden tegen het schaderapport dat namens de NAM of het Centrum Veilig Wonen is opgesteld. Ook is er een aanzienlijk aantal verzoeken ingediend voor een hertaxatie in het kader van de bepaling van de WOZ-waarde en hebben honderden inwoners van het aardbevingsgebied het Steunpunt ingeschakeld met als doel om door middel van het indienen van bezwaar tegen de WOZ-waarde een compensatie voor de waardevermindering af te dwingen. Een aantal zaken is inmiddels voor verdere juridische begeleiding doorgestuurd naar De Haan Advocaten & Notarissen.

Het advies van het Steunpunt blijft onverminderd van kracht: “teken niet en ga niet akkoord met het schaderapport van de NAM of het Centrum Veilig Wonen, maar laat onafhankelijk onderzoek verrichten”. Maar ook na het verrichten van een onafhankelijke contra-expertise blijft het Steunpunt de vinger aan de pols houden. Dit is hard nodig, omdat het schadeprotocol van de NAM en het Centrum Veilig Wonen erin voorziet dat na een contra-expertise een derde-deskundige wordt benoemd die als een soort arbiter fungeert tussen de schade-expert van de NAM of het Centrum Veilig Wonen en de contra-expert. Het Steunpunt betwijfelt sterk of die fase van de schadeafhandeling voldoet aan de belangrijke eisen van onpartijdig en onafhankelijkheid. Reden daarvoor is dat er vrijwel niets over deze fase op papier staat. Een uitgewerkt protocol zoals de rechtbank die hanteert in het kader van een deskundigenbericht is niet beschikbaar, althans deze wordt door de NAM, ondanks verzoek daartoe, niet verstrekt. Hierdoor bestaat er in de praktijk onduidelijkheid over wie de onderzoeksopdracht aan de derde-deskundige verstrekt en hoe deze opdracht luidt, alsmede wat de gevolgen van de uitspraak van de derde-deskundige kunnen zijn. Het Steunpunt adviseert daarom ook niet akkoord te gaan met inschakeling van een derde-deskundige, maar hierover eerst contact met het Steunpunt op te nemen.

Het Steunpunt constateert verder dat de NAM en het Centrum Veilig Wonen in toenemende mate de keuze voor de ten behoeve van de herstelwerkzaamheden in te schakelen aannemer wil bepalen. Het Steunpunt adviseert gedupeerden om dit proces in eigen hand te houden, door zelf een aannemer in te schakelen. Het mag niet zo zijn dat de schadeveroorzaker bepaalt door welke aannemer de schade wordt vergoed. Deze keuze behoort toe aan de gedupeerde en deze moet in volledige vrijheid een eigen aannemer kunnen kiezen, zonder dat de NAM of het Centrum Veilig Wonen daar enige druk op uitoefent.   

Het Steunpunt Bevingschade is een initiatief van en samenwerking tussen De Haan Advocaten & Notarissen, Vergnes Expertise B.V., Makelaardij John Schokker B.V., Bezwaarwozwaarde.nl en lokale aannemers met mensen uit de regio.